Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam – podpora OZE

 

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam, cieľom ktorého je zvýšiť a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, môžete i vy získať finančnú podporu na zakúpenie a inštaláciu nasledujúcich malých zariadení:

malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltaické panely
  • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • tepelné čerpadlá
  • kotly na biomasu

Projekt zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pilotnom projekte bolo v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bude v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Subjekty, ktoré môžu získať dotáciu

 

Finančné prostriedky možno získať formou poukážky v rámci jednotlivých kôl. Termíny pripravovaných kôl sú zverejnené v harmonograme plánovaných kôl s indikatívnymi alokáciami.

 

O štátnu dotáciu na inštaláciu predmetných zariadení v rodinnom dome (RD) môžu požiadať fyzické osoby, ktoré sú:

a, vlastníkom RD,

b, bezpodielovým spoluvlastníkom RD,

c, podielovým spoluvlastníkom (oprávneným rozhodovať o hospodárení so spoločným majetkom), a ktoré zároveň splnili nasledovné podmienky:

– RD nie je vo vlastníctve/spoluvlastníctve právnickej osoby,

– RD nie je súčasťou obchodného majetku podnikateľského subjektu,

– RD, príp. jeho časť je možné prenajímať iným fyzickým osobám na bývanie iba vtedy, ak tento prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka RD a vlastník neprenajíma viac nehnuteľností ako túto,

– RD alebo jeho časť (tzn. viac než 15% celkovej podlahovej plochy) nemôže byť prenajatý, príp. daný do užívania subjektu ktorý podniká, resp. vykonáva inú hospodársku činnosť,

– náklady RD, týkajúce sa dodávania energie v rozsahu viac než 15% celkových nákladov na dodávanú energiu RD sa nesmú účtovať v účtovníctve subjektov ktoré podnikajú, resp. vykonávajú hospodársku činnosť.

O podporu na inštaláciu slnečných kolektorov/kotlu na biomasu pre bytový dom môže požiadať:

a, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

b, vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom bytového domu (podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu o správe), na ktorých sa vzťahujú nasledovné pravidlá:

– byt nie je vo vlastníctve právnickej osoby (môže byť vo vlastníctve obce/VÚC),

– byt, príp. nebytový priestor v bytovom dome nemôže byť súčasťou obchodného majetku podnikateľských subjektov,

– podlahová plocha bytov, ktoré sú prenajaté inej fyzickej osobe za účelom bývania, tvorí max. 15% z podlahovej plochy všetkých bytov v dome. Viac ako 15% plochy môže byť prenajatých iba vtedy, ak prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka bytu,

– byt, resp. nebytový priestor v dome nemôže byť prenajatý, príp. prenechaný do užívania subjektom ktoré podnikajú, resp. vykonávajú hospodársku činnosť v rozsahu viac než 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,

– náklady spojené s užívaním bytu, resp. nebytového priestoru týkajúce sa dodávania energie bytového domu nesmú byť účtované v účtovníctve subjektu ktorý podniká, resp. vykonáva inú hospodársku činnosť v rozsahu väčšom než 15% celkových nákladov za dodávku energie bytového domu.

Osobitné podmienky na podporu v rámci tohto projektu si môžete prečítať na www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Zariadenie a zhotoviteľ – podmienky podpory

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala zoznam zariadení, ktoré spĺňajú všetky potrebné technické podmienky. V praxi to znamená, že vlastník rodinného domu, príp. bytu v bytovom dome si môže vybrať iba niektoré zo zariadení, ktoré nájde v zozname. Okrem toho je k dispozícií aj zoznam zhotoviteľov, ktorí sú oprávnení tieto zariadenia inštalovať. Záujemcovi o poukážku tieto dva zoznamy napomôžu maximálne zjednodušiť proces výberu zariadenia i zhotoviteľa.

Spoločnosť Ylios GB je oprávnená inštalovať fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Kontaktujte nás a my Vám poradíme pri výbere najvhodnejšieho zariadenia a pomôžeme s celým procesom vybavovania dotácie.

Prečítajte si aj náš článok o vypĺňaní žiadosti o poukážku, kde sa dočítate aj o systéme prideľovania dotácií a zistíte aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam.