Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam – podpora OZE

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam, cieľom ktorého je zvýšiť a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, môžete i vy získať finančnú podporu na zakúpenie a inštaláciu nasledujúcich malých zariadení:

zariadenia na výrobu elektrickej energie (výkon do 10 kW)

– fotovoltaické panely

– veterné turbíny

zariadenia na výrobu tepla (pokrývajúce potrebu tepla pre budovu, ktorá je využívaná na bývanie)

– slnečné kolektory

– tepelné čerpadlá

– kotly na biomasu

Projekt zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, spadajúca pod rezort Ministerstva hospodárstva SR. Na zvýšenie miery využívania OZE v bytových a rodinný domoch je zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu vyčlenených až 115 mil. EUR.

Subjekty, ktoré môžu získať dotáciu

 

Finančné prostriedky možno získať formou poukážky v rámci jednotlivých kôl.

 

O štátnu dotáciu na inštaláciu predmetných zariadení v rodinnom dome (RD) môžu požiadať fyzické osoby, ktoré sú:

a, vlastníkom RD,

b, bezpodielovým spoluvlastníkom RD,

c, podielovým spoluvlastníkom (oprávneným rozhodovať o hospodárení so spoločným majetkom),

a ktoré zároveň splnili nasledovné podmienky:

– RD nie je vo vlastníctve/spoluvlastníctve právnickej osoby,

– RD nie je súčasťou obchodného majetku podnikateľského subjektu,

– RD príp. jeho časť je možné prenajímať iným fyzickým osobám na bývanie iba vtedy, ak tento prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka RD a vlastník neprenajíma viac nehnuteľností ako túto,

– RD alebo jeho časť (tzn. viac než 15% celkovej podlahovej plochy) nemôže byť prenajatý príp. daný do užívania subjektu, ktorý podniká resp. vykonáva inú hospodársku činnosť,

– náklady RD, týkajúce sa dodávania energie v rozsahu viac než 15% celkových nákladov na dodávanú energiu RD, sa nesmú účtovať v účtovníctve subjektov, ktoré podnikajú resp. vykonávajú hospodársku činnosť.

 

O podporu na inštaláciu slnečných kolektorov/kotlu na biomasu pre bytový dom môže požiadať:

a, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

b, vlastníci bytov a nebytových priestorov, zastúpení správcom bytového domu (podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu o správe),

na ktorých sa vzťahujú nasledovné pravidlá:

– byt nie je vo vlastníctve právnickej osoby (môže byť vo vlastníctve obce/VÚC),

– byt príp. nebytový priestor v bytovom dome nemôže byť súčasťou obchodného majetku podnikateľských subjektov,

– podlahová plocha bytov, ktoré sú prenajaté inej fyzickej osobe za účelom bývania, tvorí max. 15% z podlahovej plochy všetkých bytov v dome. Viac ako 15% plochy môže byť prenajatých iba vtedy, ak prenájom nie je súčasťou podnikania vlastníka bytu,

– byt resp. nebytový priestor v dome nemôže byť prenajatý príp. prenechaný do užívania subjektom, ktoré podnikajú resp. vykonávajú hospodársku činnosť v rozsahu viac než 15% podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,

– náklady spojené s užívaním bytu resp. nebytového priestoru, týkajúce sa dodávania energie bytového domu, nesmú byť účtované v účtovníctve subjektu, ktorý podniká resp. vykonáva inú hospodársku činnosť v rozsahu väčšom než 15% celkových nákladov za dodávku energie bytového domu.

Osobitné podmienky na podporu v rámci tohto projektu si môžete prečítať na www.zelenadomacnostiam.sk.

Zariadenie a zhotoviteľ – podmienky podpory

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala zoznam zariadení, ktoré spĺňajú všetky potrebné technické podmienky. V praxi to znamená, že vlastník rodinného domu príp. bytu v bytovom dome si môže vybrať iba niektoré zo zariadení, ktoré nájde v zozname. Okrem toho je k dispozícií aj zoznam zhotoviteľov, ktorí sú oprávnení tieto zariadenia inštalovať. Záujemcovi o poukážku tieto dva zoznamy napomôžu maximálne zjednodušiť proces výberu zariadenia i zhotoviteľa.

Spoločnosť YliosGB je oprávnená inštalovať fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Kontaktujte nás a my Vám poradíme pri výbere najvhodnejšieho zariadenia a pomôžeme s celým procesom vybavovania dotácie.

Prečítajte si aj náš článok o vypĺňaní žiadosti o poukážku, sa dočítate aj o systéme prideľovania dotácií a zistíte aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam.

Referencie

od našich zákazníkov

Veľmi milo ma prekvapila profesionalita a kvalita dodaných služieb a produktov. Vrelo odporúčam

- Inge, Nemecko

Vďaka firme Ylios GB bolo pre nás omnoho jednoduchšie získať všetky potrebné povolenia, a realizácia našej elektrárne prebehla tiež bez problémov

- Milan, Žilina

Bola som spokojná so službami ako i rýchlosťou dodania. Môžem len odporučiť

- Mária, Poprad