Dotácie na fotovoltaiku a slnečné                                kolektory

Od roku 2015 pozorujeme aj na Slovensku zintenzívnenie snahy o podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. A to najmä vďaka spusteniu národného projektu Zelená domácnostiam, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Spoločnosť Ylios GB je v rámci tohto programu oprávnená poskytovať svoje služby v oblasti inštalácie fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov.  

 

1. Dotácia na solárne panely

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnosti získať finančnú podporu na realizáciu malého fotovoltaického zariadenia, ktorého výkon nepresahuje 10kW. Takéto zariadenie Vám pomôže zachytávať slnečnú energiu a premieňať ju na elektrinu. Tú potom môžete využiť na chod domácnosti a znížiť tak svoj účet za jej dodávku z konvečnej siete. Inštaláciou solárnych panelov spravíte svoj prvý krok k využívaniu alternatívnych zdrojov energie a čiastočne aj odbremeníte životné prostredie od následkov využívania fosílnych palív.

V prípade využitia štátnej dotácie na fotovoltaiku je prebytok elektriny, ktorú domácnosť nedokáže úplne spotrebovať, dodávaný do distribučnej sústavy bezodplatne. Preto je nesmierne dôležité, aby bol výkon zariadení maximálne prispôsobený špecifickým potrebám konkrétnej domácnosti. V ideálnom prípade je väčšina vyrobenej elektriny priamo spotrebovaná prípadne uložená do akumulátorov na neskoršiu potrebu.

V prípade zapojenia sa do projektu Zelená domácnostiam si môžete vybrať iba také zariadenie, ktoré sa nachádza v zozname zariadení. Tým je zabezpečená maximálna kvalita a splnenie všetkých technických a kvalitatívnych požiadaviek panela.

Fotovoltaický panel spĺňa podmienky, ak:

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

 

Oprávnené výdavky na inštaláciu FV panelov

V prípade, že ste sa rozhodli získať poukážku na realizáciu fotovoltaických panelov, získanú dotáciu môžete využiť na obstaranie potrebných zariadení, materiálu ale i na montáž. Oprávnenými výdavkami sú:

 • fotovoltaické panely;
 • nosná konštrukcia;
 • mikromenič alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • regulátor nabíjania;
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Súčasťou štátnej podpory je aj tzv. bonus za akumuláciu elektriny. Nakoľko je tvorba elektriny priamo závislá od intenzity slnečného žiarenia, k najvyššej produkcii elektrickej energie dochádza v obedňajších hodinách, kedy je spotreba domácnosti vďaka neprítomnosti jej členov spravidla najnižšia. Bonus za akumuláciu Vám pomôže tento nesúlad zmierniť.

Klient, ktorý sa rozhodne pre realizáciu malého fotovoltaického zariadenia pripojeného do distribučnej siete, musí znášať požiadavky a podmienky tejto siete. Preto v zozname oprávnených výdavkov nájdete i zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Pripomíname, že zodpovednosť za správne technické riešenie, na základe ktorého dôjde k bezproblémovému splneniu všetkých požiadaviek distribučnej siete nesie zhotoviteľ s ktorým má klient uzavretú riadnu zmluvu.

V prípade, že si za zhotoviteľa zvolíte spoločnosť Ylios GB, získate odborné poradenstvo a komplexný balík služieb, založený na dlhoročných skúsenostiach v danej oblasti.

 

Sadzba a maximálna hodnota poukážky na inštaláciu fotovoltaických panelov v rodinnom dome

Pri podpore fotovoltaických panelov sa neuplatňuje systém uprednostnenia. Pre inštaláciu fotovoltaických panelov v rodinnom dome platí jedna sadzba podpory:

 • Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
  v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
  fotovoltaický panel v rodinnom dome bez uprednostnenia
  sadzba €/kW max. príspevok
  500 €/kW 1 500 

2. Dotácia na slnečné kolektory

Podporu v rámci projektu Zelená domácnostiam môžete využiť i v prípade ak plánujete na svoj rodinný či bytový dom nainštalovať slnečné kolektory. Ide o zariadenia, určené na výrobu teplej vody či zabezpečenie doplnkového vykurovania.

Výber slnečných kolektorov je obdobný ako výber solárnych panelov. Na webe projektu možno nájsť zoznam zariadení, ktoré možno podporiť. Čo sa týka technických parametrov, slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C).

V prípade, že ste sa rozhodli získať poukážku na inštaláciu slnečných kolektorov, musíte splniť aj niekoľko požiadaviek. Vaša žiadosť v projekte Zelená domácnostiam totiž bude podporená iba vtedy, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

V bytových domoch:

 • ak inštaláciou slnečných kolektorov nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT,
 • ak sa v nich teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody nedodáva z účinných systémov CZT,
 • ak bude predložený energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zateplovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE.

Oprávnené výdavky na inštaláciu slnečných kolektorov

 • slnečné kolektory;
 • nosná konštrukcia na upevnenie kolektorov;
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
 • komponenty nutné pre prevádzku solárneho systému (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, snímače teploty, teplonosná kvapalina, solárne rozvody, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie solárneho systému;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Slnečný kolektor na ohrev vody.

Hodnota poukážok pre slnečné kolektory

Hodnota poukážky je závislá do výkonu zariadenia a splnenia podmienok uprednostnenia tak, ako sú definované vo Všeobecných podmienkach v článku E.

Domácnosť v rodinnom dome deklaruje splnenie podmienok uprednostnenia čestným vyhlásením pri podaní žiadosti o vydanie poukážky. Pri bytových domoch, kde je povinnou prílohou k žiadosti o preplatenie energetický audit, musí konštatovať splnenie podmienok energetický audítor. Overenie splnenia podmienky je predmetom kontroly zo strany SIEA.

Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 400 € na inštaláciu.

Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je:

 • 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov v bytovom dome; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
Druh nehnuteľnosti / zariadenie Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia
v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok
slnečný kolektor v rodinnom dome bez uprednostnenia a) realizované opatrenia
alebo
b) v oblasti nie je CZT
+10%
a) realizované opatrenia
a zároveň
b) v oblasti nie je CZT
+25%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
400 €/kW 1 400 € 440 €/kW 1 540 € 500 €/kW 1 750 €
slnečný kolektor v bytovom dome bez uprednostnenia b) v oblasti nie je CZT
+10%
sadzba €/kW max. príspevok sadzba €/kW max. príspevok
400 €/kW podľa počtu bytov 440 €/kW podľa počtu bytov

 

Vybavenie povolenia fotovoltaickej elektrárne

Aktuálna legislatíva v Slovenskej republike si vyžaduje podstúpiť administratívny proces pri vybavovaní povolení na stavbu a prevádzku fotovoltaických elektrární pozostávajúcich zo solárnych panelov a článkov, slnečných kolektorov.  Proces vybavovania povolení si vyžaduje posúdenie stavby a vydanie stavebného povolenia, dokumentáciu k prevádzke fotovoltaickej elektrárne, povolenie na prevádzku a zapojenie do distribučnej siete elektrickej energie.

Všetky povolenia a administratívne úkony Vám pomôžeme vybaviť počas celého procesu: od analýzy lokality, cez realizáciu stavby až po jej dokončenie pripojením do distribučnej siete elektrickej energie.

Dodáme Vám kompletné podklady k získaniu povolení, projektovú dokumentáciu, všetky technické parametre a doklady potrebné k úspešnému zvládnutiu komunikácie s úradmi, pri ktorej Vám poskytneme plný servis a poradenstvo. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!

Zelená domácnostiam – dotácie na fotovoltaiku