Dotácie na fotovoltaiku

Od roku 2015 pozorujeme aj na Slovensku zintenzívnenie snahy o podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. A to najmä vďaka spusteniu národného projektu Zelená domácnostiam, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Spoločnosť YliosGB je v rámci tohto programu oprávnená poskytovať svoje služby v oblasti inštalácie fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov.
 

1. Dotácia na solárne panely

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnosti získať finančnú podporu na realizáciu malého fotovoltaického zariadenia, ktorého výkon nepresahuje 10kW. Takéto zariadenie Vám pomôže zachytávať slnečnú energiu a premieňať ju na elektrinu. Tú potom môžete využiť na chod domácnosti a znížiť tak svoj účet za jej dodávku z konvečnej siete. Inštaláciou solárnych panelov spravíte svoj prvý krok k využívaniu alternatívnych zdrojov energie a čiastočne aj odbremeníte životné prostredie od následkov využívania fosílnych palív.

V prípade využitia štátnej dotácie na fotovoltaiku je prebytok elektriny, ktorú domácnosť nedokáže úplne spotrebovať, dodávaný do distribučnej sústavy bezodplatne. Preto je nesmierne dôležité, aby bol výkon zariadení maximálne prispôsobený špecifickým potrebám konkrétnej domácnosti. V ideálnom prípade je väčšina vyrobenej elektriny priamo spotrebovaná prípadne uložená do akumulátorov na neskoršiu potrebu.

V prípade zapojenia sa do projektu Zelená domácnostiam si môžete vybrať iba také zariadenie, ktoré sa nachádza v zozname zariadení. Tým je zabezpečená maximálna kvalita a splnenie všetkých technických a kvalitatívnych požiadaviek panela. Fotovoltaický panel spĺňa podmienky, ak mu bol vydaný doklad o výkone pri  štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C). Testovanie prebieha vždy v akreditovanej skúšobni.
 

Oprávnené výdavky – inštalácia FV panelov

V prípade, že ste sa rozhodli získať poukážku na realizáciu fotovoltaických panelov, získanú dotáciu môžete využiť na obstaranie potrebných zariadení, materiálu ale i na montáž. Oprávnenými výdavkami sú:

– fotovoltické panely spolu s nosnými konštrukciami,
– mikromenič/striedač,
– zariadenie obmedzujúce dodávku elektriny do sústavy,
– regulátor nabíjania,
– akumulátor elektriny/zásobníkový ohrievač vody,
– riadiaca jednotka,
– montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
– montážne práce spolu s potrebným montážnym a elektroinštalačný materiálom,
– skúšky a revízie vykonané za účelom uvedenia zariadenia do prevádzky.

Súčasťou štátnej podpory je aj tzv. bonus za akumuláciu elektriny. Nakoľko je tvorba elektriny priamo závislá od intenzity slnečného žiarenia, k najvyššej produkcií elektrickej energie dochádza v obedňajších hodinách, kedy je spotreba domácnosti vďaka neprítomnosti jej členov spravidla najnižšia. Bonus za akumuláciu Vám pomôže tento nesúlad zmierniť.

Klient, ktorý sa rozhodne pre realizáciu malého fotovoltaického zariadenia pripojeného do distribučnej siete, musí znášať požiadavky a podmienky tejto siete. Preto v zozname oprávnených výdavkov nájdete i zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Pripomíname, že zodpovednosť za správne technické riešenie, na základe ktorého dôjde k bezproblémovému splneniu všetkých požiadaviek distribučnej siete nesie zhotoviteľ, s ktorým má klient uzavretú riadnu zmluvu.

V prípade, že si za zhotoviteľa zvolíte spoločnosť YliosGB, získate odborné poradenstvo a komplexný balík služieb, založený na dlhoročných skúsenostiach v danej oblasti.

 

Hodnoty poukážok Zelená domácnostiam

Poskytovateľ podpory stanovil maximálne hodnoty poukážok nasledovne:

 1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu FV panelov – inštalácie s celkovým výkonom do 1 kW + bonus za akumuláciu elektriny,
 1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu FV panelov – presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW. Na inštaláciu zariadenia a bonus za akumuláciu elektriny môžete získať maximálne 2 550 €.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín. Kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach, maximálne 5 kWh na inštaláciu.

2. Dotácie na slnečné kolektory

Podporu v rámci projektu Zelená domácnostiam môžete využiť i v prípade ak plánujete na svoj rodinný či bytový dom nainštalovať slnečné kolektory. Ide o zariadenia, určené na výrobu teplej vody či zabezpečenie doplnkového vykurovania.

Výber slnečných kolektorov je obdobný ako výber solárnych panelov. Na webe projektu možno nájsť zoznam zariadení, ktoré možno podporiť. Čo sa týka technických parametrov, slnečné kolektory musia disponovať tzv. dokladom o výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark. To v praxi znamená, že každý kolektor, ktorý takýto doklad má, bol testovaný v akreditovanej skúšobni pri štandardných podmienkach: ožiarenie 1000W/m², teplotný rozdiel 30°C.

V prípade, že ste sa rozhodli získať poukážku na inštaláciu slnečných kolektorov, musíte splniť aj niekoľko požiadaviek. Vaša žiadosť v projekte Zelená domácnostiam totiž bude podporená iba vtedy, ak:

a, následkom inštalácie kolektoru nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) ani k zhoršeniu parametrov takéhoto systému (podmienka platí pre rodinné aj bytové domy),

b, sa teplo na ohrev vody a vykurovanie aktuálne nedodáva z účinných systémov CZT (iba bytové domy),

c, bude vypracovaný energetický audit, ktorý bude navrhovať opatrenia zohľadňujúce využitie potenciálu úspor energií (či už výmenou okien alebo zateplením objektu) spolu s následnou inštaláciou zariadenia, využívajúceho obnoviteľné zdroje energie (podmienka platí iba pre bytové domy).

 

Oprávnené výdavky – inštalácia kolektorov

Medzi výdavky, na financovanie ktorých možno využiť získanú poukážku, patria:

– slnečné kolektory,

– nosná konštrukcia, slúžiaca na upevnenie slnečných kolektorov,

– všetky komponenty, nevyhnutné na správne fungovanie a prevádzku systému (napr. snímače teploty, obehové čerpadlá, expanzné nádoby, riadiace jednotky, solárne rozvody, teplonosná kvapalina, teplotné snímače či ventily),

– akumulačný zásobník vody resp. zásobníkový ohrievač vody,

– výdavky na montáž spolu s montážnym materiálom,

– revízne správy a skúšky, ktoré je nutné vykonať na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Uprednostnené budú inštalácie kolektorov, ktorých priemerná plocha je cca 5 m². Ide totiž o plochu, ktorá dokáže zabezpečiť optimálny výkon a pre priemernú domácnosť v rodinnom dome tak zabezpečiť dostatočné množstvo teplej vody.

Slnečný kolektor na ohrev vody.

Hodnota poukážok pre slnečné kolektory

V prípade rodinných domov možno získať dotáciu v maximálnej výške 1 750€. Na 1kW inštalovaného výkonu kolektorov platí sadzba 500€.

Ak plánujete kolektory inštalovať na bytový dom, sadzby sú nasledovné:

 450 €/kW inštalovaného výkonu – v prípade inštalácií, kde celkový výkon zariadenia nepresiahne 20 kW.

 9000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu kolektorov s výkonom nad 20 kW – sadzba platí pre zariadenia s výkonom nad 20 kW.

V oboch prípadoch je zároveň stanovená aj maximálna výška podpory – max. 1 kW inštalovaného výkonu na každý byt v bytovom dome.

 

Vybavenie povolenia fotovoltaickej elektrárne

Aktuálna legislatíva v Slovenskej republike si vyžaduje podstúpiť administratívny proces pri vybavovaní povolení na stavbu a prevádzku fotovoltaických elektrární pozostávajúcich zo solárnych panelov a článkov, slnečných kolektorov.  Proces vybavovania povolení si vyžaduje posúdenie stavby a vydanie stavebného povolenia, dokumentáciu k prevádzke fotovoltaickej elektrárne, povolenie na prevádzku a zapojenie do distribučnej siete elektrickej energie.

Všetky povolenia a administratívne úkony Vám pomôžeme vybaviť počas celého procesu: od analýzy lokality, cez realizáciu stavby až po jej dokončenie pripojením do distribučnej siete elektrickej energie.

Dodáme Vám kompletné podklady k získaniu povolení, projektovú dokumentáciu, všetky technické parametre a doklady potrebné k úspešnému zvládnutiu komunikácie s úradmi, pri ktorej Vám poskytneme plný servis a poradenstvo. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes!

Zelená domácnostiam – dotácie na fotovoltaiku

Referencie

od našich zákazníkov

Veľmi milo ma prekvapila profesionalita a kvalita dodaných služieb a produktov. Vrelo odporúčam

- Inge, Nemecko

Vďaka firme Ylios GB bolo pre nás omnoho jednoduchšie získať všetky potrebné povolenia, a realizácia našej elektrárne prebehla tiež bez problémov

- Milan, Žilina

Bola som spokojná so službami ako i rýchlosťou dodania. Môžem len odporučiť

- Mária, Poprad